Ochrona Danych Osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
RODO) LAP Tomasz Orłowski informuje, że:

Administrator danych osobowych
LAP Tomasz Orłowski, ul.Wiśniowa 5; 06-300 Przasnysz

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:
 w celu działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej, przy czym działania te odbywają się jedynie na podstawie
uzyskanych zgód, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu
ochrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
obsługi formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
w celu działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej, przy czym działania te odbywają się jedynie na podstawie
uzyskanych zgód, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Kategorie odbiorców
Administrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych
podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego
wykonania zawartej umowy, tj. podmiotom wspierającym Administratora w
prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług pocztowych, kurierskich,
dostawcom usług prawnych i doradczych, dostawcom usług w zakresie IT

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji
międzynarodowej
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji
międzynarodowych.
Okres przechowywania danych osobowych
 Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
Uprawnienia osób, których dane dotyczą
Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa
przysługuje  prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
wyrażonej  zgody.
Ponadto informujemy, że przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi
podejmowania decyzji, w tym profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały
skutków prawnych.

Dobrowolność lub obowiązek podania danych osobowych
Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem
wynikającym z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może
być niezbędne dla realizacji wskazanych wyżej celów.