Nowe rozporządzenie dotyczące przedłużenia ważności dokumentów

Autor:

Kategoria :

Bez kategorii

Opublikowano :

Zapraszamy na :

W dniu 4 marca informujemy, iż weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16 lutego 2021 r. ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z utrzymywaniem się kryzysu związanego z COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń, przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach ustawodawstwa dotyczącego transportu oraz przedłużenia niektórych okresów, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2020/698.

Na podstawie przedmiotowego rozporządzenia możliwe jest przedłużenia ważności dokumentów w różnych sektorach transportu – także w transporcie drogowym. Nowe przepisy przewidują możliwość przedłużenia z mocy prawa o 10 miesięcy ważności następujących dokumentów: certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń, których data wygaśnięcia przypada na okres od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Analogiczne przedłużenie zastosowano, co do obowiązku wykonywania: regularnych przeglądów, badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz badań medycznych, gdy obowiązek ich wykonania przypada na okres od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r

Powyższe uwagi nie dotyczą jednak uprawnień, których okres ważności został przedłużony na mocy poprzedniego rozporządzenia 2020/698. Do przedłużonych już terminów nie dodaje się dodatkowych 10 miesięcy, o których mowa wyżej.

Przedłużenie ważności dokumentów nie jest obowiązkowe dla każdego państwa członkowskiego. Z zastrzeżeniem jednak, że państwo, które nie wprowadzi regulacji w zakresie przedłużenia ważności dokumentów, jest zobowiązane akceptować dokumenty, których ważność została przedłużona w innych państwach członkowskich.

Ponadto, jeżeli wymiana dokumentów na nowe okaże się niemożliwa jeszcze przez dłuższy okres czasu, państwo członkowskie może wystąpić do Komisji o udzielenie zgody na dalsze przedłużenie ich ważności.

Przedłużenie to nie może jednak spowodować nieproporcjonalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony transportu.

link do rozporządzenia https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R0267

Jesteś gotowy/a na podjęcie współpracy?

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia warunków współpracy