KARY DLA KIEROWCÓW ZA NIEPRZEDSTAWIENIE WYKRESÓWEK

Autor:

Kategoria :

Bez kategorii

Opublikowano :

Zapraszamy na :

      Wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2021r., dotyczącym kar jakie będą nakładane, w związku z nieprzedstawieniem przez kierowców wykresówek urządzenia rejestrującego, dotyczących kilku dni pracy w okresie obejmującym dzień kontroli i 28 poprzedzających dni, stwierdzono że właściwe organy są zobowiązane do stwierdzenia jedynie jednolitego naruszenia obciążającego tego kierowcę i do nałożenia na niego tylko jednej kary.

      Wymóg ten należy interpretować w sposób: kierowca powinien  być w stanie okazać wykresówki z bieżącego dnia i 28 poprzednich, w przypadku braku kilku arkuszy rejestracyjnych, właściwe organy państwa powinny nałożyć na takiego kierowcę pojedynczą karę, w związku z jednolitym naruszeniem, czy też kilka kilka oddzielnych kar w związku z kilkoma naruszeniami, których liczba odpowiadałaby liczbie brakujących wykresówek.

       Celem wskazanych przepisów jest poprawa warunków pracy kierowców oraz bezpieczeństwo na drogach, oraz także ustanowienie jednolitych przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów i odpoczynków. Każde państwo członkowskie zapewnia przestrzeganie przepisów na swoim terytorium, poprzez zastosowanie kar za ich naruszenie. Trybunał zaznaczył, że prawo Unii ustanawia obowiązek obejmujący okres 29 dni. Wskutek tego naruszenie tego obowiązku stanowi jednorazowe naruszenie przepisów, co skutkuje tylko jedną karą. Trybunał zaznaczył jednak, że naruszenie jest bardziej poważne, gdy wyższa jest liczba wykresówek, które nie mogą zostać przedstawione.

        Trybunał nadmienił, że państwa członkowskie mają obowiązek ustanowić kary adekwatnie wysokie, do wagi naruszenia, tak aby podziałać odstraszająco. Kary te musza być też dostosowane do wagi naruszenia.

Jesteś gotowy/a na podjęcie współpracy?

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia warunków współpracy