Jak uzyskać certyfikat?

Autor:

Kategoria :

Bez kategorii

Opublikowano :

Zapraszamy na :

 1. Wytyczne dla osób starających się po raz pierwszy o uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

Jeśli chcesz podejść do egzaminu, aby uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu
 • wniosek( załącznik Nr1
 • kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat (800zł

2. Wskazówka dla osób ubiegających się o zwolnienie z egzaminu na podstawie art. 38a ust.1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Jeśli chcesz uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym na podstawie zwolnienia  z egzaminu należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie certyfikat
 • kopię potwierdzenia wpłaty za certyfikat (300 zł
 • wypełnioną deklarację o zakresie zagadnień objętych programem studiów 

oraz:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych przez Kandydata wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów, wystawionym zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jego wystawienia,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych przez Kandydata
 • lub kopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z artykułem 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138 oraz z 2017 r. poz. 935)

3. Warunki dla osób starających się o zwolnienie z części testu pisemnego w zakresie dziedzin objętych programem studiów na podstawie art. 38a ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 

Jeśli chcesz ubiegać się o przystąpienie do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz uzyskać zwolnienie z części testu pisemnego w zakresie dziedzin objętych programem studiów egzaminu należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu
 • kopię potwierdzenia wpłaty za certyfikat (300 zł) oraz za egzamin (kwotę 500 zł należy pomniejszyć o 50 zł za każdy uznany moduł, z którego zdający jest zwolniony)
 • wypełnioną deklarację o zakresie zagadnień objętych programem studiów

oraz:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych przez Kandydata wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów, wystawionym zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jego wystawienia,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych przez Kandydata
 • lub kopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z artykułem 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23,  868, 996, 1579, 2138 oraz z 2017 r. poz. 935).

UWAGA: Osoby nie są zwolnione z pisemnego rozwiązywania zadania egzaminacyjnego.

4.    Wytyczne dla  osób będących obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze   Gospodarczym (EOG) przystępującej do egzaminu.

Jeśli chcesz podejść do egzaminu, aby uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu
 • wypełnione oświadczenie o zwykłym miejscu zamieszkania, o którym mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r
 • kopię karty pobytu
 • kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat  (800 zł

5.      Wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu poprawkowego.

Jeśli chcesz podejść do egzaminu poprawkowego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu:

 • podanie o egzamin poprawkowy 
 • kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin (500 zł

 6.    Wymagania w przypadku kradzieży lub zagubienia certyfikatu kompetencji zawodowych

Jesteś gotowy/a na podjęcie współpracy?

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia warunków współpracy